žákovská knížka | návod

školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 Sb o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťují výchovní poradci a školní metodik prevence. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Oblasti činnosti ŠPP:

* péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- práce s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce - dyslexie, dysgrafie, ...; žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky

 * poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti

- všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům, pedagogům

 * práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti

- cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat

 * práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů

- cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou - adaptační pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů

 * osvětová činnost

- metodická podpora vzdělávání pedagogů - besedy, přednášky; osvěta rodičů

 * řešení výchovných problémů

- spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech

 

Způsoby naplnění:

* individuální poradenství

* krizové intervence

* přednášky a besedy

* práce s třídním kolektivem

* práce s vybranými skupinami

 

Preventivní program školy 19-20

Krizový plán

Strategie školní neúspěšnosti

 

Zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně pro I. stupeň / konzultant ŠPP

Mgr. Ivana Michňová

michnova.ivana@zspredlice.cz

Konzultační hodiny: Út, Čt  12:35 - 13:30

 

Výchovná poradkyně pro II. stupeň / kariérové poradenství

Mgr. Milena Šejnohová

sejnohova.milena@zspredlice.cz

Konzultační hodiny: Po  8:00 - 10:00

 

* koordinace týmu pracovníků ŠPP

* zajištění péče o žáky integrované, evidence a administrace Individuálních vzdělávacích plánů, osobních plánů    rozvoje

* poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ

* vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost

* zajišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

* příprava podmínek pro integraci, koordinace tvorby individuálních vzdělávacích plánů na I. a II. stupni

* řešení výchovných potíží (záškoláctví, školní neúspěšnost...)

* iniciace schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

 

Školní metodik prevence

Mgr. Ladislava Bendová

bendova.ladislava@zspredlice.cz

Konzultační hodiny: St 12:00 - 13:30

 

* poradenství a konzultační činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana, ...) pro učitele, rodiče, žáky

* organizace, zajišťování preventivních programů pro třídní kolektivy

* řešení problematiky kouření, alkoholu, drog, šikany, ...

* spolupráce s odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče atd.)

* iniciace schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

 

Školní speciální pedagog

Mgr. Kateřina Šimková

Konzultační hodiny: Po, Čt 8:00 - 12:35

 

* depistážní činnosti: vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče

* diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

* metodické a koordinační činnosti: příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole

* metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy: specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů

* koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

 

 

 

šk. ped. centrum 1.JPG šk. ped. centrum 1.JPG šk. ped.centrum 2.JPG šk. ped.centrum 2.JPG šk. ped. centrum 3.JPG šk. ped. centrum 3.JPG
2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít