Projekty školy

Škola hrou

Projekt:                 Škola hrou

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003537

Finanční podpora z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

Výše finanční podpory: 678.942,-Kč

Délka trvání projektu: 1.1.2017 až 31.12.2018

V rámci projektu škola po výše uvedenou dobu realizuje následující aktivity:

- Čtenářský klub pro žáky ZŠ

- Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (zaměřeno na žáky prvních tříd)

- Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Škola hrou.jpg Škola hrou.jpg  

 

 

 

 

 

Předlice sobě 11

Na rok 2016 získala škola dotaci 180.000,-Kč od MŠMT v rámci „Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2016“ na projekt s názvem PŘEDLICE SOBĚ 11.

Hlavními cíli projektu jsou:

- zvýšení efektivity systému vzdělávání a výchovy žáků se sociokulturním znevýhodněním prostřednictvím uceleného systému péče v prostředí inklusivní školy

- vytvoření motivačního prostředí formou zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu předcházet neprospěchu a neúspěšnosti našich žáků na dalším stupni vzdělávání

- zlepšovat systém multikulturní školy v sociálně vyloučené čtvrti Předlice formou projektových akcí a spoluprací s místním občanským sdružením upevňovat vztahy s místní komunitou a zvyšovat jejich angažovanost na činnosti školy

- systematická dlouhodobá a cílená intervence na všechny cílové skupiny - zlepšit informační a poradenskou podporu žákům i rodinám zvláště při volbě povolání

- zlepšit úroveň pomoci našim absolventů při vzdělávání na vyšším typu školy

 - zlepšení rovných příležitostí dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

- stimulovat ve škole atmosféru vzájemné podpory a vytvářet prostředí povzbuzující vzdělávání

Podpora UNESCO

 

 

Škola získala finanční podporu na rozvoj technických dovedností žáků

Dílny.png Dílny.png

 

Naše škola v současné době realizuje projekt podporovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený v rámci výzev č. 56 a 57.

V projektu reg.č. CZ.1.07/1.1.00/57.1317 s názvem Technické dovednosti získala naše škola finanční prostředky na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni školy. Ze získané finanční podpory 200 000 Kč budeme moci obnovit vybavení školní dílny novým nářadím pro žáky a pedagoga. Žáci budou vytvářet žákovské výrobky podle pracovních listů s nákresy. Projektem chceme podpořit manuální zručnost, řemeslné a technické dovednosti našich žáků.  

 

Jsme zapojeni do projektu Dobrá volba.

 

2.jpg 2.jpg 1.jpg 1.jpg

 

 

 

Dotyková zařízení ve výuce 

dotykova-zarizeni.jpg dotykova-zarizeni.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předlice sobě 9

Škola získala dotaci 160.00,-Kč od MŠMT v rámci „Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2014“ na projekt s názvem PŘEDLICE SOBĚ 9 Cílem projektu je podporovat a rozvíjet principy inkluze na naší škole, vytvářet aktivity, které by pomohly dětem překonávat jazykovou bariéru a pocity sociálního vyloučení, řešit učební problémy v průběhu základního vzdělávání, minimalizovat rizika při přechodu na SŠ, zkvalitňovat nabídku trávení volného času, zvýšit zainteresovanost rodičů do dění na škole a tím přispět ke snazší integraci do majoritní společnosti. Logopedickou péči předcházet řečovým vadám, naučit dítě správné výslovnosti zábavnou a hravou formou. Rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti, zlepšovat fonematický sluch a grafomotorické dovednosti. Ze zkušenosti víme, že intenzivní logopedická prevence usnadní dítěti vstup do základního vzdělávání. Další významným cílem je zlepšení jazykové vybavenosti žáků 1.stupně, s důrazem na 1.třídy jako prostředku k předcházení nedostatkům ve výuce čtení a psaní. Očekáváme pokrok v předškolních dovednostech a znalostech, v osvojení sociálních dovedností dětí, snížení počtu neprospívajících žáků a tím i zlepšení spolupráce s rodinou. Intenzivním doučováním snížit počet slabých a neprospívajících žáků v předmětech M a ČJ a tím minimalizovat přestupy u dětí na 1.st. do škol s jiným vzdělávacím programem a u starších žáků zmírnit negativní dopady při přechodu ze ZŠ na SŠ. Rozšířit a zkvalitnit volnočasovou nabídku tak, abychom zaujali i žáky, kteří doposud o nabízené aktivity neměli zájem. Vytvořit jistotu místa, kam by děti rády chodily trávit volný čas, připravovat se na vyučování, setkat se s učitelem mimo vymezený čas vyučování , kdy se žákovi může daleko lépe věnovat apod. Posílil by se tak vztah ke škole, ale i k místu, ve kterém žijí. Děti by si také vytvářely kladný vztah ke vzdělání, kulturním i sportovním aktivitám, což by napomohlo i ke snižování kriminality v této čtvrti. Získanými vědomostmi, dovednostmi i novými návyky posílit sebevědomí žáka, což se odrazí i v jeho rodině. Zvýšeným zájmem o žáka a jeho problémy podpořit jeho motivaci být úspěšnější nejen ve škole ale i v životě a vytvářet tak podmínky pro lepší integraci do společnosti.

 

Podpora logopedické prevence

V roce 2013 i 2014 schválen projekt MŠMT v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence“ – Skřítek Povídálek a Skřítek Povídálek II Na základě vyhlášení projektu MŠMT byl na naší škole schválen projekt Skřítek Povídálek. Projekt, jehož cílem je kreativní a zábavnou formou naučit děti v přípravné třídě správnému dýchání, procvičení motoriky a gymnastiky mluvidel. Úkolem projektu je správné vyslovování a odstranění jazykových bariér v edukačním procesu dítěte. Celým projektem děti doprovází sympatický skřítek Povídálek. Na základě tohoto projektu pokračujeme v logopedické prevenci v navazujícím projektu Skřítek Povídálek II., který je zaměřen více na individuální logopedickou péči. Tento projekt naší škole umožnil nakoupit odbornou literaturu pro logopedické asistenty, logopedické pomůcky a moderní logo. pomůcky - tablety, které děti už umí skvěle ovládat a procvičování řeči je touto formou velmi baví. Jelikož tento projekt umožní dětem lepší jazykovou vybavenost, předcházíme tím k nedostatkům ve výuce čtení a psaní v 1. třídě.

 

Projekt z programu:  Program na podporu integrace vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí,žáků a studentů v roce 2009

Název projektu:

Předlice sobě 7

 

Projekt je zaměřen na realizaci volnočasových aktivit v kroužcích a v nízkoprahovém centru, na rozvoj slovní zásoby dětí, doučování dětí, které jsou ohroženy předčasným ukončením školní docházky.

 

Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0129

Číslo a název oblasti podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace projektu: 5.10.2009 – 31.8.2012

Řešitel projektu: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít