Příběh hřiště

V létě r. 1993 byl pořádán v Berlíně seminář s názvem "Ochrana životního prostředí v partnerských městech". Tehdy vznikla v partnerských městech Drážďany-Ústí nad Labem myšlenka projektu na osazení školních dvorů dvou škol zelení. Od vzniku myšlenky po vytvoření přesnějšího plánu pak uplynulo ještě 18 měsíců.

Tento plán měl být počátkem intenzivnější spolupráce mezi oběma městy. Vybrány byly dvě školy, které se nacházejí (jak v Ústí nad Labem, tak i v Drážďanech) v oblasti se zvláště velkými sociálními problémy.

Přetváření volného školního prostoru na "zelené" místo pro výuku a výchovu slouží nejen k výchově zaměřené na životní prostředí, ale probíhá také v souladu s ekologicky orientovaným plánováním využití volných školních prostor v obou městech.

Děti a mládež tráví během celé školní docházky cca 15000 hodin ve škole. Právě zde se vytvářejí budoucí žebříčky hodnot mladých lidí a jejich vztah k životnímu prostředí. A právě školní budovy obklopené zelení přispívají velkou měrou k pozitivnímu ovlivňování sociálního chování školáků i jejich vztahu k přírodě a k hodnotám, jež nově vznikají na jejich školním dvoře.

Dnes se na obou školních dvorech (v Ústí nad Labem i v Drážďanech) nachází školní zahrada, učebna v přírodě i řada míst pro množství různých aktivit.

V předlické škole vyrostlo také víceúčelové sportovní hřiště.

Naše Základní škola - Školní náměstí 100, leží v městské čtvrti Předlice, které sousedí s průmyslovou zónou a vyznačuje se velkým množstvím romského obyvatelstva. Tuto zdevastovanou městskou čtvrť se město Ústí nad Labem rozhodlo revitalizivat a vrátit normálnímu životu.

Procento romských dětí přesahovalo 80%.Proto jsme se snažili pečovat o naše žáky také v mimoškolní zájmové oblasti. Chtěli jsme jim nabídnout využití i v jejich volném čase.

Výstavba hřiště a ozeleňování školního dvora se stane důležitým, dokonce zlomovým mezníkem v nejnovější historii školy.

Jaké události tomuto zlomu předcházely a jaké měly tyto události důsledky? Po několika setkáních obou partnerů z Drážďan a z Ústí nad Labem se konal 24.3.1995 v drážďanské škole projektový den, kterého se zúčastnili také zástupci z Ústí nad Labem. Na této akci byl návrh projektu představen dětem a jejich rodičům. Na školním dvoře školy jsme vysazovali stromky, což mělo symbolicky stvrdit společný projekt. Na tuto akci byl také pozván příslušný starosta a zástupci tisku z Drážďan, aby došlo k oslovení větší části veřejnosti a k upoutání pozornosti na problematiku projektu.

V dubnu r. 1995 bylo zažádáno ze strany obou partnerských měst Drážďan a Ústí nad Labem Saské ministerstvo životního prostředí o společný projekt.

Na podzim r. 1995 byl tento společný projekt (který byl podporován i projektovou skupinou Mezinárodní práce Zelené ligy po celou dobu plánováním počínaje a návrhem a realizací konče) schválen.

Přetváření školních dvorů bylo započato s velkým elánem.

V dubnu 1996 se konal další projektový den v Drážďanech,tentokrát i s 20 dětmi z Ústí nad Labem. Společně s drážďanskými rodiči, žáky a učiteli jsme hloubili jámy, sázeli jsme keře a stromy a odpovídaly novinářům a televiznímu štábu. V květnu 1996 bylo za velké pozornosti oficiálních míst otevřeno školní hřiště a dvůr v Ústí nad Labem-Předlicích.

Předání školního dvora dětem v Drážďanech, následovalo v září - za účasti naší delegace z Ústí nad Labem při příležitosti pětiletého školního jubilea.

Co nám tedy realizace výše popsaného projektu přinesla?

  • Při jednáních s našimi německými partnery jsme byli obohaceni o jejich pedagogické zkušenosti a věříme, že i my jsme německé kolegy obohatili našimi poznatky.
  • Projekt získal podporu školských úřadů i magistrátu obou měst a přitom nezůstal jenom na zastupitelské úrovni. - Mezinárodní uznání Předlic pomohlo snahám Městského zastupitelstva Ústí nad Labem při realizaci Předlic.
  • Návštěva našich romských žáků v Německu měla veliký ohlas mezi všemi žáky naší školy i v celé předlické rodičovské veřejnosti.
  • Výstavba pro výchovně vzdělávací cíle školy. Zapojením dětí a jejich rodičů do realizace projektu byla navázána společná komunikace, bez které není možné dosahovat uspokojivých výsledků v žádné práci.
  • Společnou prací se podařilo redukovat vandalismus a násilí a rozšiřovat pocit sounáležitosti a bezpečí i vně školy.
  • Rozvoj zájmových činnosti, které umožnila realizace, se nám jeví jako nejúčinnější prevence kriminality a drogové závislosti. Na školním hřišti sportují naši žáci, naši bývalí žáci, předličtí i přespolní.
  • Jsme přesvědčeni, že i estetické působení hřiště a školního dvora významně a pozitivně ovlivňuje naše romské žáky.
  • Realizace tohoto projektu byla odrazovým můstkem k dalším projektům. Naše snahy vynesly škole podporu ze strany MŠMT ČR a Ministerstva vnitra, kladný ohlas měly i na řadě dalších institucí. Dosáhli jsme schválení řady projektů a získali jsme i finanční podporu k jejich realizaci.
  • Model otevřené školy,ve které by postupně nacházeli společnou řeč učitelé, jejich žáci i rodiče našich žáků při společné práci, při zájmových činnostech i při zábavě je jednou z možností, jak se pokusit řešit tzv. romskou problematiku.
  • Pozitivní ohlasy našeho snažení nám od velkého množství návštěv z celé republiky i ze zahraničí přinášejí značnou morální podporu i vědomí, že jsme svou prácí přispěli k dobré reprezentaci našeho školství, a to dnes již nejen v ústeckém měřítku.

Je toto konec "Příběhu hřiště"? Domníváme se, že ne, je to zatím jen úplný počátek. První kapitola, díky které může příběh hřiště pokračovat.

V Ústí nad Labem Dne 7.9. 1998                                                                  Oldřich Barták ředitel ZŠ Předlice

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít