žákovská knížka | návod

Povinně zveřejňované informace

Název organizace: 

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

Statutární orgán – ředitel školy: Mgr. Martin Košnar

Zástupce ředitele – Mgr. Ivana Michňová

Právní forma – příspěvková organizace

Způsob založení:

Škola jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, IČ 00081531 vznikla 1.1.1994.

Zřizovací listina

 

Organizační struktura:

Právnická osoba sdružuje dle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon )

- základní školu (§ 44)

- školní družinu ( § 111)

- školní jídelnu-výdejnu ( § 119)

Vnitřní organizační struktura školy je dána přílohou ke směrnici „Organizační řád školy

Kontaktní spojení:

sídlo školy a kontaktní poštovní adresa

Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem, 400 01

adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem, 400 01, 1.patro ( kancelář ředitele, ekonomický úsek)

úřední hodiny

úterý, čtvrtek 12,35 – 13,30 hodin

konzultační hodiny učitelů a výchovné poradkyně jsou uvedeny zde

 

Telefonní kontakty

ekonomický úsek (ústředna) 475 600 054,  605 290 829

adresa internetové stránky

www.zspredlice.cz

adresa e-podatelny

zspredlice@ustipost.cz

další elektronické adresy

ředitel – Mgr.Martin Košnar kosnar@zspredlice.cz

el. adresy všech zaměstnanců školy jsou ve formě prijmeni.jmeno@zspredlice.cz

(např. michnova.ivana@zspredlice.cz)

ID schránky

tztvpdx

 

Případné platby lze poukázat:

na bankovní účet školy

bankovní spojení       Komerční banka Ústí nad Labem

číslo účtu                   3767450297/0100

variabilní symbol uvádí se vždy číslo faktury

do poznámek pro příjemce uvádí se jméno plátce

Jiným způsobem platby je hotovostní úhrada do pokladny školy na ekonom.úseku.

IČ: 44 55 34 12
Hlavní dokumenty školy: jsou zveřejněny na těchto stránkách v rubrice „Dokumenty“ na úvodní straně
Rozpočet organizace:

Očekávané plnění rozpočtu r. 2019

Přijaté dotace a příspěvky r. 2018

Plán rozpočtu r. 2020

Střednědobý výhled r. 2020-2022

Plán rozpočtu r. 2019

Výkazy organizace k 31. 12. 2018

 

 

Vyřizování žádostí o informace:

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1. Žádost o poskytnutí informací lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím e-mailu.

2. Žádost je podána dnem, kdy ji škola obdržela.

3. Ze žádosti musí být patrné, že je určena Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 a že se žadatel domáhá poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

4. Žadatel o informace uvede v žádosti své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. V případě právnické osoby musí žadatel uvést název, IČO, adresu.

5. Pokud žádost nemá výše uvedené náležitosti, je nesrozumitelná nebo nekonkrétní je žadatel do 7 dnů vyzván k doplnění. Pokud žadatel svou žádost nedoplní do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá škola rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

1. Škola poskytne požadované informace nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění žadatelem.

2. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit

3. O postupu při poskytnutí informací škola vyhotoví záznam

SAZEBNÍK NÁHRAD

1.Při vyřizování ústní žádosti o informaci :

• podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů – zdarma

• informace podaná na základě zveřejnění ( internet, vývěska apod. )- zdarma

• informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy – zdarma

2.Při vyřizování písemné žádosti o informaci :

• písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání

A4 jednostranně - 2,- Kč

A4 oboustranně - 3,- Kč

A3 jednostranně - 3,- Kč

A3 oboustranně - 4,- Kč

• písemná informace poskytnutá formou opisu do standardizovaného tiskopisu - vysvědčení 50,- Kč

• CD, DVD ( náhrada poskytnutého materiálu ) - 50,- Kč

• průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledání podkladů pro podání informace ( pokud si splnění žádosti vyžádá přesčasovou práci )

3.Způsob vybírání náhrad :

Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově u organizace.

• při vydání požadované informace okamžitě se provede úhrada

– před vydáním informace

• při poskytnutí informace po jejím vypracování se úhrada provede

- při podání žádosti ( pokud lze určit výši nákladů )

- při vydání informace

4.Výše úhrady za poskytnutí informace :

• výši úhrady určí hospodářka školy podle tohoto sazebníku

Opravné prostředky:

 

 

 

GDPR:


Proti rozhodnutí ve správním řízení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martin Kolář

telefon: +420 777 150 317

e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz ("Do předmětu zprávy uveďte název školy")

www.metropolnet.cz

 Informační memorandum

 

 

 

 

Formuláře:

-žádost o uvolnění žáka z výuky

-žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

-žádost o odklad PŠD

-žádost o přijetí do přípravné třídy

-žádost o poskytnutí informace podle zákona č 106/1999 Sb.

-odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti


 

 

 

 

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít