Aktuálně ze školy

školní rok 2018/2019

 

Ředitelské volno

Dle ustanovení odst 2) §24 zákona č. 561/2004Sb. (Školský zákon), v platném znění vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno ve dnech 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019 z provozně ekonomických důvodů.

 

Betlém v kostele

Od 13.12. probíhá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem výstava Betlémů. Letos se do akce zapojila i naše škola. Přijďte výstavu navštívit a posuďte sami, jak se nám dílo povedlo. Děkujeme p. učitelkám Kláře Konopáčové, Haně Šafrové a dětem z kroužku keramiky. Foto...

 

Návštěva dětské chirurgie

Dne 21. listopadu měla druhá třída možnost navštívit dětskou chirurgii v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Během exkurze se děti seznámily s prací zdravotních sester a také poznaly některé nástroje, které doktoři a sestry na příjmu používají. Také měly možnost si některé zákroky sester "jakoby" vyzkoušet. Za odměnu, že pozorně poslouchaly, se mohly v závěru exkurze podívat přímo na lůžkové oddělení dětské chirurgie. Jak vypadají pokoje a vůbec prostředí, v němž se děti v nemocnici léčí.

Celá exkurze se nám moc líbila a můžeme ji vřele doporučit i jiným třídám. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Mikuláš ve škole

Tak nás zase po roce navštívil Mikuláš. Po pekelném zabouchání se otevřely dveře všech tříd a vstoupil moudrý Mikuláš, obklopený anděli a strašidelnými čerty. Ukáplo i několik slziček, v každé třídě se našel nějaký hříšník, který obdržel od čerta uhlí, ale po slibu polepšení se už jen chválilo. Za písničku či básničku obdrželi všichni mikulášskou nadílku. Největší poděkování za vydařenou akci patří našim "deváťákům" a všem pedagogům, kteří se postarali o úžasné kostýmy a scénář. A teď jsme již v očekávání těch nejkrásnějších svátků v roce, až zazvoní zvoneček a přijde Ježíšek. Foto...

 

Sváťovo dividlo

16. 11. v pátek nás opět navštívilo Sváťovo dividlo a přivezlo dětem z I.stupně pohádku Kašpárek a Honza v pekle. Byl to již takový příjemný dárek k blížícím se Vánocům, doplněný o spoustu legrace a písniček, které k představení patří. Děti se budou opět těšit, až Sváťu na oplátku pozvou na svoje představení. Foto...

 

Veletrh vzdělávání

8. 11. 2018 vycházející žáci navštívili "Veletrh vzdělávání", na kterém prezentovaly své studijní obory střední školy v Ústí nad Labem a v Ústeckém kraji. Je to první krok, který vycházejícím nabízí pomoc při rozhodování o budoucím povolání. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Podzimní úspěch TS LION

V sobotu 20.10. se v klubu Apollo v UL konala kulturně-umělecká oblastní soutěž pro kolektivy a jednotlivce Pionýrský sedmikvítek, kde získal Lion 2.a 3.místo a postoupil do republikového kola.

V sobotu 3.11. se náš taneční kroužek LION zúčastnil v Ústí nad Labem XII.ročníku tanečního festivalu Rotahufest, kde získal opět několik významných ocenění…I.místo„Cenu diváků“, I.místo za přínos romské kultuře a III.místo vybojovaly naše nejmenší Lionky za tradiční romský tanec. Soubor si opět pod vedením p.asistentky Zlaty Žigové získal přízeň nejen poroty, ale i všech diváků, kteří byli v sále přítomni.

Celému souboru a jeho vedení děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme jim, aby je při nácviku nových tanečních vystoupení neopouštěla radost z tance. Foto...

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 13. listopadu 2018 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

 

Týden pro inkluzi 22. - 28. 10. 2018

V uplynulém týdnu se naše škola zapojila do celorepublikového Týdne pro inkluzi, který má za cíl děti zábavnou formou informovat a vzdělat o významu inkluze a její důležitosti ve společnosti i škole.

V úterý 23. 10. Za námi do školy přijely zástupkyně Tyfloservisu v Ústí nad Labem. Celkem bylo připraveno šest stanovišť, na kterých děti postupně mohly zkusit psaní na Pichtově psacím stroji, chůzi se slepeckou holí nebo společenské hry přizpůsobené zrakově postiženým lidem.

Ve středu jsme u nás přivítali zástupce z organizace Člověk v tísni, kteří měli pro žáky osmých a devátých tříd připravenou hru na život - C’est la vie!. V rámci této hry děti zkoušely nanečisto žádat o práci, vstupovat do zaměstnání či vyřizovat nájemní smlouvu za svůj byt a platit nájemné.

Ve čtvrtek nás navštívil konzultant z Katedry aplikovaných pohybových aktivit Univerzity Palackého v Olomouci. Ten měl pro děti z prvního stupně připravené pohybové aktivity a míčové hry, které jsou určeny osobám s tělesným postižením.

Na závěr týdne nás v pátek navštívili zástupci Poradny pro integraci se svým programem „Kuba – příběh života“. Součástí programu bylo povídání o režimu na Kubě, lidských právech a následný workshop salsy a latinskoamerických tanců. Foto...

 

Projekt Obrana se týká všech

 Dne 17. 10. se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektu, jehož smyslem bylo seznámit je se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti a zvýšit informovanost žáků o aktivitách armády ČR a povinnostech občana.

Byly realizovány dvě klíčové aktivity:

1) samostatná práce žáků k zadanému tématu „Náš hrdina“

2) přednáška odborného lektora k níže vymezené problematice

Žáci zpracovali referát o osobě – nejlépe z místa svého bydliště - kterou považují za hrdinu v branně bezpečnostním smyslu. Tento referát následně představili v průběhu vlastní realizace projektu, prezentovali zpracování svého samostatného úkolu - referát na téma „náš hrdina“. Zároveň se osobně setkali s p. Ladislavem Horváthem, ústeckým kriminalistou, o kterém psali a mohli se tak přímo dotazovat, co je na profesi policisty zajímá.

Vlastní průběh projektu byl realizován formou přednášky, kde odborný lektor spolku PRESAFE seznámil žáky s obecnými informacemi o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek. Pohovořil o systému obrany státu, probral s žáky význam armády ČR a seznámil je se zásadami chování při mimořádných událostech. Foto...

 

Obrana se týká všech.jpg Obrana se týká všech.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.výroční setkání přidružených škol sítě UNESCO

unesco.jpg unesco.jpg  

 

 

 

 

Ve dnech 24. a 25. září 2018 se v Multifunkčním centru Hlinsko uskutečnilo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Zasedání organizovalo Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště v Hlinsku. Zasedání se zúčastnilo 72 zástupců 51 škol z celkového počtu 54 přidružených škol UNESCO v České republice.

Valné shromáždění na návrh Koordinačního týmu schválilo návrhy témat pro projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019:

(1) Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel

(2) Mezinárodní rok umírněnosti

(3) Mezinárodní rok periodické soustavy prvků

Jedním ze stěžejních bodů programu Valného shromáždění byla prezentace činnosti přidružených škol UNESCO se zaměřením na projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO v uplynulém školním roce, jehož tématy byly „Osudové osmičky v našich dějinách“ a „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“. Prezentace probíhala dvojím způsobem: (1) ústní prezentací v plénu a (2) prezentováním elektronických plakátů.

 Naše škola byla letos vybrána, aby spolu s 12 školami prezentovala projektové aktivity ústně.

Zajímavým zpestřením návštěvy Hlinska byla prohlídka místního pivovaru Rychtář spojená s degustací piva a ochutnávkou regionálních výrobků. Přímo ve středu města jsme s průvodcem navštívili památkovou rezervaci Betlém a dozvěděli se mnoho zajímavého o masopustu. Nezapomenutelné bylo setkání s p. J.Fidlerem, který se přestěhoval do jedné z chalup, aby se plně věnoval znovuobnovení ruční výroby žinylky. Tuto jedinečnou techniku ovládá jako jediný v Evropě.

Během večera proběhlo divadelní představení studentského divadelního spolku Global theater/GT, které sklidilo velké ovace.

Na toto příjemné setkání budeme dlouho vzpomínat… Foto...

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

Mgr. Milena Šejnohová-VP

 

Přespolní běh

V pátek 21. 9. 2018 se vybraní žáci třetí a druhé třídy zúčastnili Přespolního běhu. Přestože se běh koná již poněkolikáté, naše škola se jej zúčastnila letos poprvé. Soutěžící děvčata a chlapci proběhli bezchybně a naplno celou závodní trať, čímž naši školu důstojně reprezentovali. Sice se neumístili na předních místech, ale doběhli se ctí. Za to jim patří naše uznání a poděkování. Doufám, že v příštím roce se najdou šikovní žáci, kteří se závodu zúčastní a budou se stejným nasazením reprezentovat naši školu. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Branný závod

Městská policie Ústí nad Labem každoročně pořádá Branný závod. A taktéž každoročně se naše škola do tohoto závodu přihlašuje.

Letos nás zastupovaly hned tři družstva. Každé bylo složeno ze dvou chlapců a dvou dívek, převážně z žáků 7. -9. tříd. Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky, v hodu granátem, v odborných znalostech a ze zdravovědy. Nově byla zařazena i dovednost z oblasti horolezectví. Žáci si oblékli horolezecké vybavení a měli za úkol přeručkovat po laně z jedné strany na druhou. Mnozí se tohoto úkolu zalekli, ale nakonec vše s přehledem zvládli.

Výsledkem snažení naší reprezentace bylo třetí a druhé místo, které jsme v Branném závodě získali. Jako odměnu si žáci odnesli krásné věcné dary. Jménem školy všem zúčastněným žákům blahopřeji a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Výlet na Erbenovu vyhlídku - 6.A

Dne 6. 9. 2018 se třída 6. A vydala pokořit Erbenovu vyhlídku nad ústeckou částí Dobětice. Výšlap do kopce většina zdolala během, díky vydařenému počasí si děti užily úžasný výhled a příjemné dopoledne zakončily sportovními hrami - chlapci zvolili fotbal, dívky hry se švihadly. Nadýchaní čerstvého vzduchu a příjemně unavení se těšíme na další výlet. Foto...

Veronika Kučerová, tř. učitelka


 

Tak, a už je tu zase Š K O L A!

Naši noví prvňáčci jsou plni očekávání - jaká ta škola bude, zvládnu to?

Milé děti, určitě to zvládnete, protože budete mít hodnou paní učitelku, která Vám bude ve všem pomáhat. A nejen v 1. třídě, ale ve všech třídách máte své třídní učitele, kteří Vás povedou celým školním rokem tak, abyste jej co nejlépe zvládli.

Přejeme všem, vám žákům, učitelům a dalším zaměstnancům, ale také rodičům, ať je tento školní rok pro vás rokem pohodovým. Foto...

Mgr, Ivana Michňová, zástupce ředitele 

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít